Tag Archives: ป่าดงดิบแล้ง

อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นอุทยานแห่งชาติในจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีพื้นที่มากกว่า 187,500 ไร่ มีพื้นที่ครอบคลุม ถึง 3 ตำบลได้แก่ ตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลโป่งน้ำร้อน และตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งอุทยานแห่งชาติคลองลาน ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2525 ภายในอุทยานแห่งชาติคลองลาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล แก่งร้อยเกาะ เป็นต้น

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในภูเขาแทบนี้ โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,439 เมตร เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศเย็นสบาย ในเดือนธันวาคมอุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียส ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,300 มิลลิเมตรต่อปี

สภาพป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติคลองลาน ประกอบด้วย ป่าดงดิบแล้ง ขึ้นที่ระดับความสูงมากกว่า 500 เมตร ป่าเบญจพรรณประมาณร้อยละ 13.33 ของพื้นที่อุทยาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดงดิบร้อยละ 35.60 ของพื้นที่อุทยาน นอกจากนี้ยังมีป่าเต็งรัง พบในระดับความสูงประมาณ 400–600 เมตร และป่าไผ่

พบสัตว์เลี้ยงลูกในอุทยานแห่งชาติคลองลานทั้งหมด 92 ชนิด พบนกทั้งหมด 82 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 26 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 35 ชนิด และปลา 30 ชนิด โดยมีสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เด่นๆ คือ นากใหญ่ขนเรียบ ชะมดเช็ด แมวป่า เสือลายเมฆ เขียดหลังปุ่มที่ราบ กบนา และเต่าหวาย